การใช้งานแต่ละปุ่มบนแป้นพิมพ์ (Keyboard)


1.ปุ่ม Enter ช้สำหรับขึ้นบรรทัดใหม่เมื่อต้องการพิมพ์เอกสาร
2.ปุ่ม Backspace ใช้สำหรับลบตัวอักษรที่อยู่หน้าเคอร์เซอร์ทีละ 1 ตัวอักษร
3.ปุ่ม Esc ใช้สำหรับการยกเลิกคำสั่งที่ทำไปแล้ว หรือใช้ออกจากโปรแกรมนั้น ๆ
4.ปุ่ม Tile ใช้สำหรับสลับภาษาในการพิมพ์ข้อมูลระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.ปุ่ม Tab ใช้สำหรับการจัดตำแหน่งของข้อความให้มีคอลัมน์ตรงกัน
6.ปุ่ม Caps Lock ใช้สำหรับพิมพ์อักษรภาษาไทยที่อยู่แถวบนและพิมพ์อักษร
ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่
7.ปุ่ม Shift ใช้สำหรับพิมพ์ตัวอักษรภาษาไทยที่อยู่แถวบน หรืออักษรภาษาอังกฤษ
ตัวพิมพ์ใหญ่ เมื่อกดปุ่ม Shift ค้างไว้
8.ปุ่ม Space Bar ใช้สำหรับการเว้นวรรคตัวอักษรทีละตัวอักษร
9.ปุ่มตัวอักษร Arrow key ใช้สำหรับการควบคุมการเคลื่อนที่ของเคอร์เซอร์ไป
ทางซ้าย - ขวา บน - ล่าง
10.ปุ่มแผงตัวเลข Number Key ช้สำหรับป้อนข้อมูลที่เป็นตัวเลข
keyboard.gif